Målgruppe

Målgruppen for ledelsesforløbet er ledere, der har den direkte ledelse af de medarbejdere, som deltager i læringsforløbet for netværkskoordinatorer. Det kan fx være ledere på beskæftigelses-, social- og sundheds- og ungeområdet, der har ansvaret for, at der arbejdes helhedsorienteret, i tværfaglige netværk, i rehabiliteringsteam, med unge og uddannelse – overgang fra ung til voksen, exitprogrammer, modtagelse af flygtninge mm.

Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - lederspor

Styrk medarbejderne i at skabe én sammenhængende plan med borgeren, sæt fokus på implementering og vær med til at skabe resultater.

Formål og udbytte af ledelsesforløbet er, at lederne opnår:
• Viden om fremmende og hæmmende faktorer i ledelse af medarbejdere, der arbejder med tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede opgaver med inddragelse af borgeren.
• Færdigheder i at kunne fortælle om den brændende platform eller det brændende ønske om, ”Hvorfor skal vi have En borger en plan - styrkede netværk og sammensatte løsninger?”
• Støtte til at bevare fokus på implementering og resultatskabelse.

Indhold

Involver dig i implementering af En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger ved at tilmelde sig sammen med dine medarbejdere.

På beskæftigelsesområdet efterspørges metoder til at arbejde tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret for at skabe én sammenhængende plan – for borgeren og med borgeren. COK udbyder et nyt forløb med et spor til hhv. medarbejdere og ledere. På medarbejdersporet får deltagerne viden om det tværfaglige arbejde og værktøjer til at lede, facilitere og koordinere den sammenhængende plan i samarbejde med borgeren og relevante kollegaer. På ledersporet trænes leder eller ledergruppe i at understøtte medarbejdernes tværfaglige og koordinerende arbejde. Her får deltagerne bl.a. viden om fremmende og hæmmende faktorer for ledelse af medarbejdere, der arbejder tværfagligt, og værktøjer, der understøtter vedvarende fokus på implementering og resultatskabelse. Læs mere om hele forløbet på cok.dk/enborgerenplan.

I det samlede læringsforløb er der fokus på, at der skabes en praksisændring og en varig betydning for kommunen, som rækker ud over selve perioden for læringsforlø-bet. COK ser følgende komponenter som afgørende for, at det lykkes for kommunerne at skabe et permanent resultatløft:
• Ledelsen spiller kontinuerligt en stor og afgørende rolle med hensyn til foran-kring i organisationen.
• Ledelsen varetager en kulturbærende rolle, således at organisationen udvikles til i højere grad at arbejde og tænke helhedsorienterede og i tværfaglige ressourcer.
• Ledelsen udviser et særligt og kontinuerligt fokus på implementering, resultater og effekt.
• Det er afgørende, at der er en solid rammesætning med en brændende plat-form eller et stort ønske, som gør praksisændring og resultatskabelse vigtigt for de ansvarlige beslutningstagere, så der sikres kontinuerlig opbakning.

Ovenstående forudsætninger er en udfordring for mange ledere i kommunerne. Ved deltagelse i ledelsessporet gives der netop mulighed for i 3 workshops, at ledelsen fokuserer sin ledelsesindsats på disse emner.

Tilrettelæggelse

Ledelsessporet gennemføres parallelt med forløbet for medarbejderne. Ledelsesforløbet er bygget op om 3 workshops af 4 timers varighed. Der lægges op til, at lederen i perioden mellem workshopdagene virkeliggør idéer fra workshopdagene. Således at idéer afprøves i praksis i løsningen af de daglige ledelsesopgaver. Forløbet gennemføres over 3-4 mdr.

De 3 workshops tager afsæt i de udfordringer mv., der følger af at implementere nye måder at arbejde på. Indholdet skal tillige afspejle og matche de udfordringer og handlemuligheder, som netværkskoordinatorerne og lederne involveres i i forløbsperioden.

Som udgangspunkt indgår nedenstående temaer i ledelsesforløbet:

Workshop 1
• Indføring i læringsforløbet for medarbejderne: En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og mere sammensatte løsninger.
• Lederrollen: Fremmende og hæmmende faktorer i ledelsen af medarbejdere, der arbejder med tværfaglige, koordinerende og helhedsorienterede opgaver med inddragelse af borgeren.
• Hvordan skal medarbejderne opleve ledelsen på ord og handling?

Workshop 2
• Den brændende platform eller et brændende ønske - Management og Leadership.
• Den nye fortælling – visionen: Hvorfor skal vi have En borger en plan - styrkede netværk og sammensatte løsninger?

Workshop 3
• Implementering af En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og mere sammensatte løsninger: Hvad siger resultaterne og hvad kalder det på af handlinger?

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er