Årsberetning 2016 - ledelsesberetningen

COKs formål og baggrund

Foreningens formål er som et landsdækkende center for offentlig kompetenceudvikling at beskæftige sig med kommunestyrets drift og udvikling på tværs af kommunegrænser, partiskel og medarbejdergrupper. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og netværksstøtte for målgruppen af ledere, medarbejdere samt politikere, hvilket bidrager til ny og nyttig viden, forbedrede færdigheder, erfaringsudveksling, inspiration og oplevelser, mv. COK er som selvejende institution en forening, der oprindeligt er stiftet af Amtsrådsforeningen, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. Med virkning fra 2. november 2006 er Amtsrådsforeningen udtrådt af stifterkredsen og har fået deres kapitalindskud tilbagebetalt samtidig med, at Københavns og Frederiksberg Kommuner har overladt deres repræsentation til KL, som de blev medlem af i 2005.

Aktiviteter i 2016

De to store længerevarende kompetencegivende uddannelsesområder for COK, Kommunom og DOL (Den Offentlige Lederuddannelse), er forsat stærkt konkurrenceudsatte i markedet, men vi har i 2016 formået at fastholde og udvikle en stærk position. Disse to aktivitetsområder er forsat af afgørende betydning for COK og tegnede sig i 2016 for 52% af den samlede omsætning. Den resterende del af COKs aktiviteter i 2016 har været åbne og rekvirerede forløb inden for en bred vifte af områder: Leder- og Organisationsudvikling, HR, Jura, Økonomistyring, Teknik & Miljø, Skole, Digitalisering, Beskæftigelse, Social Velfærd og Forvaltning. KL’s bestyrelse har ultimo 2015 vedtaget en ejerskabsstrategi for COK, som rammesætter et tæt samarbejde mellem kommunerne, KL og COK. Denne ejerskabsstrategi er en vigtig del af den nye strategiplan 2016-2019 med titlen ”Vi skaber bevægelse”, som COKs bestyrelse vedtog i sommeren 2016. I strategiplanen for 2016-2019 har COK følgende fire overordnede strategiske pejlemærker (intentioner):

  • Politisk lederskab i bevægelse. COK ser det som sin opgave at være omdrejningspunkt for den erfaringsudveksling, der finder sted mellem politikere om udfordringer og metoder i det politiske arbejde, herunder erfaringer med og understøttelse af nye politiske arbejdsformer.
  • Velfærdsledelse i kompleksitet. COK ser det som sin opgave at styrke kommunernes kompetencer til at understøtte effektivitet og kvalitetsudvikling, og til at kunne navigere, skabe sammenhæng og merværdi i en kompleks virkelighed.
  • Effektiv og innovativ administration og forvaltning. Digitalisering, stordrift og nye partnerskaber ændrer rammevilkårene for mange kommunale ledere og medarbejdere. COK ser det som sin opgave fagligt at ruste de kommunale forvaltninger med målrettede og markante kompetenceløft, som kan understøtte reformernes intentioner med fokus på faglighed, udvikling af kerneopgaven, innovation og samskabelse.
  • Den samskabte kommunale velfærdsudvikling på kerneområderne er under vedvarende udvikling – ikke mindst kommunernes inddragelse af borgere og erhvervsliv. COK ser det som sin opgave at understøtte og styrke de centrale velfærdsområder i forhold til løsning af kerneopgaven og understøttelse af tværgående processer og samarbejder.

 

På tværs af disse fire strategiske pejlemærker arbejder COK med et gennemgående begreb, samskabelse, forstået som udvikling af et tættere samspil mellem kommune, borgere og erhvervsliv.

Pr. 1. august 2016 er Hanne Bak Lumholt tiltrådt som ny direktør i COK.  

Årets resultat sammenholdt med forventningerne

Omsætningen for 2016 udgjorde 115,2 mio. kr., og driftsunderskuddet blev på 6,6 mio. kr. Budgettets forventning var en omsætning på 125,4 mio. kr. og et overskud på 2,7 mio. kr. Af det samlede driftsunderskud på 6,6 mio. kr. udgør ekstraordinære udgifter  ifm. ledelsesændringer 3,6 mio. kr.

2016 har været præget af et fortsat presset marked og af nødvendige fortsatte investeringer i fremtidssikring af COK med udvikling af produktion og produkter. Dette har samlet presset omsætning og overskud.

Årets resultat er utilfredsstillende. Ledelsen har på den baggrund i slutningen af 2016 måtte gennemføre en kapacitetstilpasning og opsige fire medarbejdere (ca. 6% af det samlede personale) for yderligere at optimere omkostningerne.

Usædvanlige forhold

Der har i 2016 ikke været usædvanlige forhold at bemærke vedr. COKs drift – udover den ovenfor omtalte tilpasning af medarbejderstaben.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.

Videnressourcer

Det er COKs målsætning til enhver tid at kunne tilbyde kunderne ny og aktuel viden. COK har derfor kun i begrænset omfang fastansatte undervisere, men entrerer i stedet med eksterne undervisere til konkrete aktiviteter og undervisningsforløb.

Forventninger til fremtiden

Budgettet for 2017 forudsætter en omsætning på 109,1 mio. kr. og et overskud  på 0,5 mio. kr. Det forventede omsætningsfald i 2017 i forhold til realiseret i 2016 skyldes primært et fortsat presset og konkurrencepræget marked. Omkostningerne er tilpasset, og optimeres løbende til denne virkelighed. Inden udgangen af den nye strategiperiode 2016-2019 er det COKs mål at opnå et driftsoverskud på 5% i forhold til omsætningen.