Målgruppe

Administative medarbejdere på skoler og dagtilbud

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2019 - juni 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2019 - juni 2019
 • Odense, COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2019 - juni 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2019 - juni 2019
 • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2019 - december 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  december 2019
 • Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  december 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2019 - december 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  november 2019 - december 2019
 • Næstved, COK Sjælland, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  december 2019
 • Odense, COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  december 2019
Datoer
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Undervisning
januar 2019 - juni 2019
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
maj 2019 - juni 2019
Pris: 13.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Administration på skoler og børne- og ungeområdet

Et modul designet til arbejdsopgaverne i de administrative funktioner og rolle på skoler og på børne- og ungeområdet

Her får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver du løser.

Indhold

Rammerne for folkeskolen og dagtilbudsområde:
Folkeskolens og dagtilbudsområdets struktur og forordninger
Kompetence- og ansvarsfordeling
Styringsvedtægter
Loyalitet og tavshedspligt, etik og værdier
Love og regler
Afsendelse og modtagelse af skriftlige henvendelser
Journalisering i e-doc – åbne og lukkede postlister
Lovkrav omkring data m.m. (herunder persondataforordningen)

Kompetencer:
Kend din kerneopgave (og bevar/find fokus). Hvad er kerneopgaver og hvad er min kerneopgave?
Elevadministration, herunder:
- Ind- og udskrivninger, flytning
- Prøveafvikling, herunder nationale tests
- Tosprogede elever
Personaleadministration, herunder:
- Løn- og ansættelsesforhold/overenskomster
- Orlovsordninger og barsel
- Fravær og vikardækning
Budget og regnskabsopgaver, herunder:
- Budget- og regnskabssystemer
- Økonomistyring, herunder styringsparadigmer (New Public Management/New Public Governance)
- Revision og kendskab til revisionskrav
Sagsbehandling, herunder:
- Retlige rammer for sagsbehandling
- Sagsbehandlingens tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning
- Administrative systemer, økonomisystemer o.lign.
- Etik og god forvaltningsskik i sagsbehandling
Øvrige opgaver

Roller/relationer:
Relationer i organisationer
Social kapital
Relationel koordinering
Samarbejde på skolen/i dagtilbuddet og med forvaltningerne
Samarbejde i teams og netværk
Hvad er det gode teamsamarbejde? Hvordan etablerer man det gode teamsamarbejde?
Selvledelse
Kommunikation og formidling
Service og kvalitet i samarbejdet. Hvordan sikrer man og samar-bejder man om god kvalitet?
Mål-, effekt- og kvalitetssikring

Tendenser i tiden:
It og digitalisering
Samskabelse
Innovation
Branding

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om de administrative opgaver på skolen/administrative fællesskaber i en decentral organisation med central styring
 • opnå viden om skolens/administrative fællesskabers interne og eksterne administrative opgaver i relation til børn, elever, forældre og personale
 • forstå målene og rammerne for folkeskolens/dagtilbuddets virke
 • forstå betydningen af god forvaltningsskik
 • forstå relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads
 • opnå viden om grundlæggende teorier om kommunikation og formidling og kunne anvende denne viden i praksis.

De studerende skal

 • få forudsætninger for at udføre de administrative opgaver på skolen/i dagtilbuddet i et samspil med skolens/dagtilbuddets interessenter
 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
 • kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af skolens/dagtilbuddets opgaveløsning
 • kunne sætte deres viden, kompetencer, dem selv og deres rolle i spil.

De studerende skal

 • i samarbejde med ledelse og kolleger blive i stand til gennem analyse og prioritering at arbejde systematisk i den daglige administration og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
 • kunne være aktive medspillere i forbindelse med nye tendenser/ny udvikling på området og kunne bidrage til arbejdspladsens/organisationens opgaveløsning og udvikling
 • kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer
 • kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbejdet med skolens brugere
 • blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver.
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er