COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Program

Ændringer i programmet kan forekomme.

Dag 1: D. 25 august 2020


09.30: Registrering og morgenmad


10.00: Velkomst og rammesætning af årsmødet 
// Jan Olsen, årsmødets moderator


10.10: Styring i den offentlige sektor
Styring har de i seneste år præget dagsordenen i offentligt regi. Men hvad er det egentlig, man bør styre på? Og hvordan? Hvordan får man de mange styringssystemer, styringskoncepter, principper, modeller og teorier til at hænge sammen? Hvilken betydning har de forskellige styringsparadigmer for økonomikonsulentens rolle og arbejde?  Det bliver du klogere på i dette oplæg, som baserer sig på Leon Lerborgs seneste forskning, som handler om styringsdesign. Foredraget er fyldt med nyttige modeller, aktuelle eksempler og konkrete råd.

// Leon Lerborg, ph.d., CBS og indehaver af Institut for Offentlig Styring


10.50: Dataunderstøttet økonomistyring
Der har i de senere år været stort fokus på udviklingen af dataunderstøttet ledelse og styring i kommunerne. Hvordan kan vi i økonomistyringen anvende data til at kortlægge historien, diagnosticere nutiden og forudsige fremtiden? Hvordan hjælper det os med at blive bedre til at styre kommunens økonomi? Og hvordan sørger vi for, at data bliver til viden, som ledere og medarbejdere kan bruge til at understøtte deres beslutninger – fra de store og strategiske beslutninger, til valget af indsatstyper for bestemte borgergrupper? På oplægget præsenteres I for erfaringer om, hvordan data kan understøtte økonomistyringen. Disse er indsamlet på tværs af en lang række projekter, partnerskaber og casestudier udført af KLK og KL, samt konkrete praksiseksempler på dataunderstøttet økonomistyring.

// Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i KLK og Søren Lenau, økonomichef i Hvidovre Kommune


11.25: Kaffepause


11.45: Dataunderstøttet økonomistyring - fortsat

// Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i KLK  og Søren Lenau, økonomichef i Hvidovre Kommune


12.30: Frokost


13.30: Vælg mellem fire forskellige sessioner:

Session 1: Økonomikonsulentens rolle og opgaver i skabelsen af råderum på sektorområder
Økonomikonsulenten er en central aktør i sikringen af hensigtsmæssig og dataunderstøttet drift og udvikling, og spiller derfor en nøglerolle i skabelsen af råderum i kommunen. Gennem en systematisk og databaseret styring af sektorområderne kan økonomikonsulenten sikre, at der bliver taget hånd om udfordringer tidligt, og at prioriteringer bliver foretaget på det rette grundlag. På sessionen vil Stine Basballe fra Sorø Kommune fortælle om økonomikonsulentens rolle og opgaver i skabelsen af råderum på sektorområderne.

// Stine Basballe, økonomichef i Sorø Kommune

Session 2: Databaserede løsninger inden for det specialiserede socialområde
Flere kommuner oplever udfordringer med at overholde budgetterne på det specialiserede socialområde. Anvendelsen af data kan spille en rolle i løsningen af dette, da anvendelige data danner grundlaget for meningsfulde fremskrivninger og fornuftige prioriteringer. På sessionen fortæller Marianne Schmidt Kjærgaard fra Varde Kommune om, hvordan systematisk og ejerskabsorienteret brug af data kan hæve kvaliteten og sikre budgetoverholdelsen på området.

// Marianne Schmidt Kjærgaard, myndighedschef i Varde Kommune

Session 3: Styring på dagtilbudsområdet – økonomisk styring på faglighed?
I denne session udfordres den traditionelle opfattelse af, hvilke udfordringer, der knytter sig til styring på dagtilbudsområdet. Hvis opnåelse af faglige mål bliver omdrejningspunkt for tildeling af økonomi – hvem styrer så og hvordan kan man gøre det klogt? Disse spørgsmål skal du være parat til at være med til at udfordre i denne session.

// Anne-Mette Brandt, direktør for Børn, Sundhed & Velfærd, Albertslund Kommune

Session 4: Hvad kan vi lære af svenskerne på ældreområdet?
Alle kommuner oplever vækst blandt antallet af ældre. Derfor er en gentænkning af den kommunale ældrepleje både vigtig og aktuel. Vender vi blikket mod Sverige, er der inspiration at hente i forbindelse med at understøtte borgere i at blive i eller vende tilbage til egen bolig, fx efter sygehusophold. Koblet med danske data skal vi se, at den svenske model har både menneskelige og økonomiske potentialer. Det kræver en ændret tænkning og praksis i kommunernes faglige tilgang og så kræver det, at økonomiområdet kan understøtte en bedre ressourceanvendelse via viden og fleksible økonomiske rammer. Kort fortalt tager vi på sessionen pulsen på, om det er tid til en sverigesmodel på ældreområdet.

// Søren Sønderby, chefkonsulent i KLK


14.15: Pause - find tilbage til plenum


14.35: Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi 

Anders Windinge sætter traditionen tro spot på den aktuelle kommunaløkonomi.

// Anders Windinge, chefkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat


15.20: Kort pause


15.40: Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi - fortsat

// Anders Windinge, chefkonsulent i KL’s økonomiske sekretariat


16.20: Afslutning på dagens faglige program


17.00: Mulighed for fælles løbetur 


 


19.00: Middag


Dag 2: D. 26. august 2020


09.00: Rammesætning af dag 2


09.05: Hvad kan kommunerne lære af regionernes styringsrejse igennem de seneste år?
Dagsordenen om at levere mere og bedre velfærd for færre ressourcer er stadig gældende i hele den offentlige sektor, og borgernes forventninger til velfærden i fremtiden er fortsat høje. Det betyder, at kommunerne fortsat står over for at skulle finde nye og innovative måder at fremskaffe mere og bedre velfærd for færre ressourcer. Den samme dagsorden gør sig gældende i regionerne, og måske kan kommunerne lære noget af den styringsrejse, som regionerne har været igennem de seneste år? I oplægget giver Adam Wolf os sit bud på regionernes styringsrejse igennem de seneste år - en rejse som bl.a. har sat patienten i centrum og fokuseret på effekten og værdien for patienten, det vi med andre ord kender som værdibaseret sundhed. 

// Adam Wolf, direktør for danske regioner


09.45: Kort pause


10.05: Faglig ledelse i et økonomisk perspektiv
Ledelseskommissionen anbefalede, at kommunerne styrker den faglige ledelse, og at ledelseskæden fra topchef til udførende led fokuserer mere på resultaterne og understøtter de faglige ledere bedre. Hvordan kan kommunerne arbejde med denne anbefaling, og hvordan indgår hensynet til økonomi og effektivitet, når den faglige ledelse skal opprioriteres? Det giver Vækshus for  Ledelse svar på i projektet ”Fællesskab om faglig ledelse”, hvor arbejdet med ressourceeffektive løsninger identificeres som en generisk opgave, alle faglige ledere bør give høj prioritet på tværs af opgavesøjler og professioner.  Vi ser på eksempler, hvor faglig kvalitet og ressourceeffektivitet går hånd i hånd.

// Jan Olsen, tidligere cheføkonom i KL


10.35: Dataunderstøttet økonomistyring og budgetlægning under og efter Corona
Coronakrisen gør det ikke kun vanskeligt at overholde budgettet i år. Den gør også planlægningen af budgettet for de kommende år mere besværlig. Den gode nyhed er imidlertid, at en fornuftig brug af data kan hjælpe jer i mål i forhold til styring og budgetlægning.

// Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent, KLK


10.55: Kaffepause - find din session


11.15: Vælg mellem fire forskellige sessioner:

Session 1: Gevinstrealisering ved RPA (robotics)
Automatisering og anvendelse af robot-software (RPA) er udpeget som én af de helt store greb i effektiviseringen af den offentlige administration. Men hvor langt er vi egentlig kommet? Og hvordan sikrer vi, at gevinsterne reelt høstes? Det kan du høre mere om på dette oplæg, hvor Rune Stæhr præsenterer erfaringerne fra Roskilde Kommune og de gevinstrealiseringsmodeller som de sammen med de 11 øvrige kommuner i DIGIT (Digitaliseringsforening Sjælland) har taget i anvendelse.
 
// Rune Stæhr, programleder for RPA i DIGIT og chefkonsulent i Roskilde Kommune

Session 2: Strategier til håndtering af økonomiske udfordringer

// Kenneth Kristensen, ph.d.-studerende og tidligere kommunaldirektør i Dragør Kommune

Session 3: Hvordan kan man skabe nyt økonomisk råderum? Redskaber, cases og effektiviseringssamarbejdet mellem kommunerne og staten
I alle landets kommuner arbejdes der med at skabe råderum, og der anvendes mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske prioriteringer. På sessionen kan du blive klogere på effektiviseringssamarbejdet mellem kommunerne og staten, herunder indsatsområderne i det nye program ’Velfærdsprioritering’. Derudover vil KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed præsentere en række redskaber, der kan understøtte kommunernes indsats for at skabe nyt råderum. Ligeledes vil der blive præsenteret en række cases på kommuner, der er lykkedes med at skabe nyt økonomisk råderum.

// Maria Theil Thomsen, konsulent i KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed

Session 4: Styring på skoleområdet - specialundervisning i fokus
Hvordan kan man øge inklusionen og samtidig reducere udgiftspresset på skoleområdet? Med en databaseret tilgang har Nyborg Kommune skabt bedre overblik over udgifter, indsatser og behov på specialundervisningsområdet, og arbejder nu mod en fokusering af midlerne der, hvor de kan gøre mest gavn. Henriette Schøler fra Nyborg Kommune fortæller om, hvordan de i Nyborg har arbejdet med data i afdækningen og styringen af området og hvordan data kan understøtte bedre indsatser på et område med stigende udgiftspres.

// Henriette Schøler, økonomikonsulent i Nyborg Kommune


12.00: Frokost


13.00: Tværgående samarbejde – hvordan bliver vi bedre til at arbejde på tværs?
Økonomikonsulenten spiller en central rolle i det tværgående samarbejde, men også en rolle, som ofte varierer og tager mange forskellige former. Derfor er det ikke altid lige let at gennemskue, hvordan det tværgående samarbejde bedst tager form. I oplægget fortæller Rasmus Rossel om, hvordan vi kan gribe det tværgående samarbejde an. Rasmus Rossel har stor erfaring med relationel kapacitet, som netop er en tilgang, der handler om evnen til at skabe sammenhæng omkring de mest komplekse opgaver. I oplægget gør Rasmus Rossel os klogere på, hvordan relationel kapacitet kan bidrage til at understøtte økonomikonsulenten i det tværgående samarbejde.

// Rasmus Rossel, chefkonsulent i COK


13.45: Kaffe og kage


14.05: Faciliteret netværk og videndeling med fokus på tværgående samarbejde og relationel kapacitet

// Rasmus Rossel, chefkonsulent i COK


14.40: Opsamling og afrunding


14.50: Tak for i år