NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program

Ændringer i programmet kan forekomme.

Dag 1: Den 1. november 2021


09.30: Ankomst og morgenbuffet


10.00: Velkomst og rammesætning af årsmødet 
// Nanna Hansen og Peter Bogh, Komponent


10.10: Kan den kommunale økonomistyring bidrage til værdiskabelse og sammenhæng?
Værdiskabelse for borgerne og sammenhæng på tværs af organisationen er centrale udviklingsdagsordener i de danske kommuner. Men hvilken rolle kan den kommunale økonomistyring spille for disse dagsordener? Vil økonomistyringen uundgåeligt være en konservativ kraft, der skal overvindes? Eller kan den være en neutral facilitator, der ikke kommer i vejen? Eller vil den ligefrem bidrage positivt til at drive disse dagsordener? På baggrund af danske erfaringer og den internationale forskning i værdi- og sammenhængsskabende styring og ledelse, diskuteres de mulige og mest oplagte svar på disse spørgsmål. Og det skitseres, hvad man i den enkelte kommune kan gøre for at realisere det ønskede svar.

// Mads Leth Jakobsen, lektor, P.hd. , Kronprinsens Center for Offentlig Ledelse


11.00: Eksempel fra praksis: Effekter af det tværgående samarbejde
I Ringkøbing-Skjern Kommune har man, som i mange andre kommuner, haft fokus på helhedsorienteret opgaveløsning, og i den forbindelse har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med effektevalueringer af det tværgående samarbejde. Mere præcist har Ringkøbing-Skjern Kommune set nærmere på, hvad effekten koster (omkostningseffektivitet) og om investeringen i indsatsen, har været positiv eller negativ (cost-benefit). I oplægget vil Ringkøbing-Skjern Kommune dele deres erfaringer med at arbejde systematisk med effektevalueringer, og give os inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an.

// Charlotte Brandsborg, kst. leder, Analyse og effekt, Ringkøbing-Skjern Kommune


11.35: Introduktion til eftermiddagens faglige walk&talk netværk


11.45: Kaffepause - vælg din walk&talk


12.15: Hvad tænker en digital entrepreneur om digitalisering i kommunerne?
I mange år var IT og økonomi søsterafdelinger, og IT var måske endda en underordnet afdeling i økonomiafdelingen,  og kunne styres med stram hånd via budgetterne. Men nu taler hele organisationen, og måske især toppen om "digitalisering" og "transformation", så ligesom alle andre, skal økonomiafdelingen lære at navigere i en ny verden. Hvordan man gør det, vil Thomas Terney give et bud på. Han vil i sit oplæg komme ind på, hvad der er ved at ske, hvorfor det er ved at ske, og hvordan man kan navigere i en verden, der har skarpt fokus på digitalisering.

// Thomas Terney, ph.d. i kunstig intelligens (AI), iværksætter samt forfatter til bestselleren "Kampen om fremtiden"


13.15: Frokost


14.15: Walk&talk - fagligt netværk
Vi mødes foran plenum og finder vores 'gå-grupper' - afgang kl. 14.20!


15.00: Tank kaffe og find tilbage til plenumsalen


15.15: Hvilken indflydelse har information fra økonomifunktionen på politikerne? – Om informations betydning for politiske beslutninger
En væsentlig opgave for økonomifunktionen er at levere information til politikerne. Nyere forskning viser, at måden information bliver serveret på, har betydning for, hvor godt og hvordan politikerne forstår informationen. Oplægget viser betydningen af både informationens format og ’vinkling’, og vi skal se nærmere på, hvordan præsentation af information endda kan påvirke politiske holdninger. 

// Søren Serritzlew, professor, Aarhus Universitet


16.00: Afslutning på dagens faglige program


17.00: Mulighed for fælles løbe- eller gåtur 


19.00: Middag


 

Dag 2: Den 2. november 2021


09.00: Rammesætning af dag 2

// Nanna Hansen og Peter Bogh, Komponent


09.10: Blik udefra: Hvordan kan økonomifunktionen understøtte den faglige praksis og kvalitet for borgerne? 
Jesper Zwisler er medforfatter til bogen ”Fornyelse eller kollaps?”, som analyserer de seneste årtiers udvikling i den offentlige styring og giver et bud på, hvordan den offentlige sektor bør gentænkes.  En af de dagsordner som bogen tematiserer, er nødvendigheden af at styrke fagligheden til gavn for borgerne. Med det afsæt giver Jesper i oplægget sit bud på, hvorfor det er nødvendigt med en styring, der understøtter udviklingen af den faglige borgerrettede praksis, og samtidig udfolder han sit perspektiv på, hvordan økonomistyringen og økonomikonsulenterne kan bidrage hertil.
 
// Jesper Zwisler, Kommunaldirektør, Herlev Kommune


09.55: Blik indefra: Økonomifunktionen og økonomikonsulentens rolle i fremtiden

// Snorre Brink-Pedersen, centerchef, Lejre Kommune


10.35: Kaffepause - find din session


11.00: Vælg mellem fem forskellige sessioner:

Session 1: Demografimodeller
Den demografiske udvikling og vurderingen af dennes betydning for aktivitet og omkostninger på de kommunale velfærdsområder har stor betydning for den kommunale planlægning og prioriteringsopgaven i de politiske budgetlægningsprocesser.
Derfor er det vigtigt løbende at have fokus på præcisionen i kommunens demografimodeller og deres samspil med de øvrige tildelings- og styringsmodeller på velfærdsområderne, samt at tilpasse eller udskifte modellerne, hvis ikke de giver et tilstrækkeligt godt beslutningsgrundlag for planlægning og budgetlægning.

På sessionen fortæller Ida Andréa Stoltze Rasmussen fra Komponent om forskellige typer af demografimodeller på velfærdsområderne og de opmærksomhedspunkter der er, når man skal vælge og anvende en demografimodel.
Økonomichef Kai Christensen fra Thisted kommune fortæller om kommunens overvejelser og valg i forbindelse med udvikling og implementering af nye demografimodeller. 

// Kai Ørsnes Christensen, økonomichef, Thisted Kommune og Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent, Komponent

Session 2: Styring af det specialiserede socialområde
I Gentofte Kommune har de udviklet en ny styringsmodel til anvendelse på det specialiserede voksenområde. Modellen er udviklet med fokus på at understøtte sammenhængen i økonomistyringen fra det øverste administrative niveau til det operationelle faglige niveau. Styringsmodellen er udviklet i PowerBI, således der er direkte adgang til både aktivitets- og økonomidata. Med baggrund i data er det muligt at gå fra historiske forklaringer og hypoteser, til fremadrettede strategiske og faglige drøftelser og handlinger. I oplægget vil økonomikonsulent i Gentofte Kommune, Benjamin Løv Timmermann, komme ind på processen, deres læring og erfaringer med hele projektet og udviklingen af den nye styringsmodel. 

// Benjamin Løv Timmermann, økonomikonsulent, Gentofte Kommune

Session 3: Dagtilbud – Omsættertabellen i Fredensborg Kommune
I et usædvanligt samarbejde mellem forældre, personale, faglige organisationer og kommunens administration er det lykkedes at analysere og forhandle sig frem til et fælles billede af, hvordan normeringerne i dagtilbud ser ud og beregnes. Resultatet er en såkaldt omsættertabel, som viser sammenhængen mellem de officielle normeringstal og den reelle normering, som forældrene i gennemsnit vil møde i hverdagen.  

// Klaus Gabrielsen, økonomisk konsulent, Fredensborg Kommune

Session 4: Økonomikonsulentens nye rolle i kulturforandringsprojekter: Hvordan sikrer vi, at styringsværktøjerne giver mening for ledere og medarbejdere? Eksempler fra ældreområdet
Som djøf’er eller økonomikonsulent er det ikke altid lige let at formidle komplekse kvantitative data til fagområderne, og ofte får vi ikke formidlet statistikkerne, tallene og styringsværktøjerne på en måde, der taler ind i fagområdernes virkelighed og praksis, så det rent faktisk omsættes til effektive beslutninger. I Hedensted Kommune har Heidi Jul Nielsen gjort sig gode erfaringer med samarbejdet med fagområderne og det at formidle data, så det giver mening på fagområderne. I samarbejdet lægger Heidi blandt andet vægt på, at den kvantitative data ikke kan stå alene, men skal suppleres med den kvalitative data, som fagområderne er eksperter på. På sessionen kan du høre meget mere om Heidis erfaringer.

// Heidi Jul Nielsen, chefkonsulent, Hedensted Kommune

Session 5: Less is more, et syn på datadrevet ledelse på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet rummer nærmest uendelige mængder af data i flæng kan nævns kilder som FLIS, Jobindsats, fagsystemer, Ydelsesrefusion, Benchmarking, Danmarks Statistik og mange mange flere. Når mængden af data er så stor stiller dette store krav til de medarbejder der arbejder med økonomi og analyse på området, hvordan sikre man sig et ensartet billede af virkeligheden? Eller hvordan håndtere man en situation, hvor NB-beskæftigelses seneste artikel ikke stemmer overens med den politiske sag, der netop er vedtaget i Arbejdsmarkedsudvalget.   

På denne session vil chefkonsulent René Majlund fra Høje-Taastrup Kommune give et indblik i, hvordan Høje-Taastrup igennem flere år har arbejdet systematisk med data og hvordan dette indgår som en naturlig del af jobcentrets daglige drift ift. økonomi, personale og produktionsstyring. 

// Rene Majlund Andersen, chefkonsulent, Borger- og Arbejdsmarkedscenter, Høje-Taastrup Kommune


12.00: Frokost


13.00: Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi  
// Anders Windinge, chefkonsulent, Økonomisk Politisk Center, KL


14.00: Eftermiddagskaffe 


14.20: Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi  - fortsat
// Anders Windinge, chefkonsulent, Økonomisk Politisk Center, KL


14.55: Opsamling og afrunding


15.00: Tak for i år