Årsberetning 2017: Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er som et landsdækkende center for offentlig kompetenceudvikling at beskæftige sig med kommunestyrets drift og udvikling på tværs af kommunegrænser, partiskel og medarbejdergrupper. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og netværksstøtte for målgruppen af ledere, medarbejdere samt politikere, hvilket bidrager til ny og nyttig viden, forbedrede færdigheder, erfaringsudveksling, inspiration og oplevelser, mv.

COK er som selvejende institution en forening, der oprindeligt er stiftet af Amtsrådsforeningen, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. Med virkning fra 2. november 2006 er Amtsrådsforeningen udtrådt af stifterkredsen og har fået deres kapitalindskud tilbagebetalt samtidig med, at Københavns og Frederiksberg Kommuner har overladt deres repræsentation til KL, som de blev medlem af i 2005.

Den Kommunale Højskole åbnede i november 1967 og har i 2017 passeret sit 50 års jubilæum. Højskolens bygninger blev senere solgt og højskolen omdannet til COK. 50 års jubilæet vil blive markeret på forskellig vis også i 2018.

Aktiviteter i 2017

De to store længerevarende kompetencegivende uddannelsesområder for COK, Kommunom og DOL (Den Offentlige Lederuddannelse), er forsat stærkt konkurrenceudsatte i markedet, men vi har i 2017 formået at fastholde og udvikle en stærk position. Disse to aktivitetsområder er forsat af afgørende betydning for COK og tegnede sig i 2017 for 51% af den samlede omsætning. Der er i 2017 opnået gencertificering af 19 DOL moduler og COK er blevet ny certificeret i 2 moduler.

I 2017 er desuden anvendt en del ressourcer på at forberede en ny national skolelederuddannelse herunder afklare form, indhold og vilkår for COK som udbyder. Rammerne herfor er endnu ikke på plads. Tilsvarende er der brugt en del kræfter på at være i dialog med Børne- og Socialministeriet, KL, kommuner og en lang række interessenter om statslige kompetencemidler til en styrket indsats på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes i årene 2018-2020.

Kommunom- og Sundhedskommunomuddannelsen har igen i 2017 vist en stabil omsætning og deltagerfrekvens på tværs af kommunerne. Markedspositionen fastholdes ved en målrettet produktudvikling af moduler, der understøtter nye administrative områder og opgaver. Hertil kommer fokus på nye målgrupper, hvor Kommunom- og Sundhedskommunomuddannelsen kan være egnet til en løbende formel kompetenceudvikling.

COK har oplevet en vækst på faglige kurser. Væksten har været på efterspørgslen efter ”compliancekurser” omkring ny lovgivning - fx GDPR, nye sagsbehandlingskrav og inddrivelse af ejendomsskatter mm. COK har også i 2018 opbygget en niche i afvikling af sprogkurser for borgerservicefunktionerne.

2017 har på politikerområdet været karakteriseret af at være investerings år ift. forberedelse af ny valgperiode herunder Kattegat kurset for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kurset gennemføres i perioden januar – marts 2018. I 2017 er gennemført kurset ”klar til kommunalvalg”, ligesom der er udviklet og gennemført forløb i politisk betjening.

COK har også i 2017 været udførende ift. afvikling af en lang række kurser for Socialstyrelsen. Det er også lykkedes at få kontrakt med Sundhedsstyrelsen bl.a. om gennemførelse af den kommunale alkoholbehandleruddannelse.

Den resterende del af COKs aktiviteter i 2017 har været åbne og rekvirerede forløb indenfor en bred vifte af områder: Leder- og Organisationsudvikling, HR og Jura – herunder en lang række kurser og forløb ift. Økonomistyring, Teknik & Miljø, Skole & Dagtilbud, Digitalisering, Beskæftigelse, Social Velfærd og Forvaltning.

Usædvanlige forhold

Der har i 2017 ikke været usædvanlige forhold at bemærke vedr. COKs drift.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Omsætningen for 2017 udgjorde 106,2 mio. kr. mod 115,2 mio. kr. i 2016. Driftsresultatet i 2017 blev et plus på 2,5 mio. kr. mod et minus i 2016 på 6,6 mio. kr. Årsagen til den markante forbedring af resultatet er dels, at ekstraordinære omkostninger ifm. ledelsesændringer er reduceret fra 3,6 mio. kr. i 2016 til 0,5 mio. kr. i 2017 og dels en realiseret markant effektivisering af den daglige drift. Der er bl.a. indført nye fælles administrative systemer, ligesom det er lykkedes at udnytte synergien på tværs af COK ift. nye arbejdsgange i kursusadministrationssystemet Frontplanner.

Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling

2017 har været præget af et fortsat presset marked og af nødvendige fortsatte investeringer i fremtidssikring af COK med udvikling af produktion og produkter. Dette har samlet presset omsætning, mens årets resultat er positivt påvirket at tidligere års samt dette års fortsatte tilpasninger af omkostningerne.

Årets resultat er tilfredsstillende for så vidt angår nettoresultatet, der svarer til en overskudsgrad på 2,3%. Omsætningen er den laveste i COK i de sidste 15 år, hvilket ikke er tilfredsstillende. Ledelsen har igangsat en række initiativer til at øge omsætningen fremadrettet. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.

Videnressourcer

Det er COKs målsætning til enhver tid at kunne tilbyde kunderne ny og aktuel viden. COK har derfor kun i begrænset omfang fastansatte undervisere, men entrerer i stedet med eksterne undervisere til konkrete aktiviteter og undervisningsforløb.'

Forventninger til fremtiden
Budgettet for 2018 forudsætter en omsætning på 111,9 mio. kr. og et overskud på 1,9 mio. kr. Inden udgangen af den nye strategiperiode 2016-2019 er det COKs mål at opnå et driftsoverskud på 5% i forhold til omsætningen.