En tværgående indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Skab resultater i beskæftigelsesindsatsen gennem nyt seminarforløb for ledere på beskæftigelsesområdet.

Opnå mere velfærd for de samme penge. Skab en bedre bundlinje og en bedre balance mellem kravene til jobcenterindsatsen og det der leveres. Udvikl et motiverende råderum og fokuser på betydningen af en koordineret ledelsestilgang fra top til bund. Prioriter sunde arbejdspladser med lavt sygefravær og gå efter at få flere engagerede og dygtige medarbejdere til at bidrage med gode løsninger.

Vores påstand: En gennemsnitskommune har et potentiale til at skabe gevinster på op til 20-30 % på resultatsiden.

De seneste års mange reformer af beskæftigelsesindsatsen sigter alle på at hjælpe flere borgere ind på arbejdsmarkedet og give virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. Reformerne har ændret rammerne for, hvordan kommunerne tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen. 

Den mest gennemgribende ændring af rammerne er den nye refusionsmodel. Med refusionsreformen er det tidligere kludetæppe af refusionsregler erstattet af en mere enkel model, hvor den statslige refusion afhænger af, hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse. Det bliver med andre ord dyrt at have ledige på langvarig offentlig forsørgelse. Refusionsreformen skaber en bedre sammenhæng mellem det, der er godt for borgeren – at
komme hurtigt i arbejde – og det, der er godt for kommunens økonomi. Fremover er det ikke længere interessant, hvilken ydelse eller aktivitet borgeren er på. Det interessante er at få borgeren helt væk fra offentlig forsørgelse. 

Budskabet til COK fra aktørerne på alle niveauer på beskæftigelsesområdet er klart:

Der er behov for at skabe rum til at definere og samtænke beskæftigelsesindsatsen på tværs af ledelsesniveauer og fagområder i den enkelte kommune.

Derfor inviterer COK i et samarbejde med Preben Buchholdt til et seminarforløb bestående af et todages internatforløb og en opfølgende strategi- og procesdag. Omdrejningspunktet for seminaret er den kommunale beskæftigelsesplan og det lokale jobcenters udmøntning af den.

Se her, hvad Holstebro Jobcenter fik ud af seminaret

Centrale temaer

Kommunerne står midt i en meget stor omstilling af beskæftigelsesindsatsen. Fire store reformer, en ny refusionsmodel og en topartsaftale om integration har stor betydning for, hvordan kommunerne tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen. Intentionerne bag de mange reformer er alle enige om: Jobcentrene skal hjælpe borgerne hurtigere i arbejde end i dag. Flygtninge skal hurtigt ud på virksomhederne. Og virksomhederne skal opleve en bedre service og bistand til at besætte ledige jobs.

Kommunerne har sat alle sejl til for at lykkes med omstillingen. Men det siger sig selv, at opgaven ikke løses med et knips med fingrene. Hvert år er flere end én mio. danskere i kontakt med det lokale jobcenter. Og nu er vilkårene grundlæggende forandret. KL har udpeget syv pejlemærker for en fokuseret indsats. Seminarforløbet er planlagt, så det understøtter de udfordringer, der adresseres i pejlemærkerne:

 1. Kvalitet og effektivitet i indsatsen
 2. Langsigtede og tværgående investeringer
 3. Effektstyring
 4. Resultatorienteret kultur
 5. En helhedsorienteret indsats
 6. Virksomhederne som jobcentrets primære kunde
 7. Politisk styring og prioritering


Seminarforløbet tager afsæt i følgende grundantagelser:

 • En bedre beskæftigelseseffekt og en mere effektiv uddannelsesindsats er afgørende for en succesfuld indsats og balance i den kommunale økonomi.
 • En tidlig og forebyggende indsat på tværs af alle forsørgelsesområder vil hindre, at flere borgere bliver langvarigt forsørgede og får den kommunale økonomi til at eksplodere.
 • Borgere på langvarig forsørgelse skal reduceres ved at flere kommer i uddannelse eller arbejde. Ellers hænger økonomien ikke sammen.
 • Flaskehalsproblemer, som arbejdsmarkedet ikke selv løser, skal løses af jobcentrene i et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomhederne og a-kasserne. Samtidig skaber en sådan løsning bedre muligheder for at få udsatte borgere i arbejde.

Arbejdsform

På seminaret arbejdes der med en praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang. Vi inddrager konkrete eksempler, cases og fortællinger, og når vi præsenterer relevante metoder, sker det i dialog med deltagerne med udgangspunkt i egne erfaringer. På seminaret bevæger vi os således på et operationelt niveau, hvor der lægges vægt på at illustrere, hvad der virker, og hvordan der eksekveres.

Deltagerne arbejder under forløbet med inspiration fra oplæg og gruppedrøftelser med eget jobcenters handleplan koblet til deres kommunale beskæftigelsesplan. Seminarforløbet består af en halv kick-off-dag, to internatdage og en afsluttende strategi- og procesdag. Forløbet strækker sig over en periode på seks uger, hvor deltagerne løbende arbejder med deres handleplan i kommunen og på jobcentret. Sidste dag stiller vi skarpt på de resultater og effekter, arbejdet med handleplanen har givet. Feedback formuleres, og forløbets konsulenter giver deres bud på løsninger på udfordringer, der undervejs er opstået – samt de, der fremadrettet skal adresseres.

Seminarforløbet adresserer følgende spørgsmål: 

 • Hvordan udvikles en realistisk strategi, der udviser rettidig omhu og skaber balance mellem en høj beskæftigelseseffekt og økonomien til forsørgelse og aktive foranstaltninger?
 • Hvordan håndteres de nye refusionsregler i en hverdag med nye krav og behov for store omstillinger?
 • Hvordan udvikles en ledelsestilgang, der kan eksekvere strategien, fremme præstationerne, resultaterne og kvaliteten gennem etableringen af en effektiv tværgående faglig indsats på tværs af beskæftigelses-, sundheds-, social- og uddannelsesområderne?
 • Hvordan undgås udviklingen af et rockwool-lag mellem de enkelte ledelseslag, så der skabes sammenhæng fra top til bund i organisationen? Fra politisk ledelse, topledelsen, mellemledere, primærledere til medarbejderne?
 • Hvordan udvikles en ledelsestilgang, der skaber råderum til selvstændighed og beslutningskraft på alle niveauer i organisationen – samtidig med, at der arbejdes med målstyrring og inddragelse? 
 • Hvordan udvikles en jobcenterkultur, der prioriterer vidensdeling og fælles læring, metodeudvikling og metodeevaluering, innovation og øget værdiskabelse, trivsel og fair løsninger for borgere og medarbejdere?

Målgruppe

Direktører, beskæftigelseschefer, jobcenterchefer, centerledere, afdelingsledere, teamledere, ledere af UU og udviklingskonsulenter. I en række kommuner vil det herudover være naturligt, at også repræsentanter fra social- og sundhedsområdet deltager.

Du møder bl.a.

Med baggrund på beskæftigelsesområdet, bl.a. som direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, rådgiver Preben Buchholt i dag om ledelse med afsæt i sin bog ’God ledelse i praksis’. Preben Buchholt har med 30 års erfaring som leder særligt fokus på at skabe bæredygtige resultater og trivsel på samme tid. Ifølge Preben Buchholt virker lederskabet, når der lægges vægt på at styre på klare mål, dialog og inddragelse på samme tid.

Finn Borch er chefkonsulent med ansvar for COKs involvering i de store reformarbejder på beskæftigelsesområdet. Finn Borch arbejder med forandrings- og udviklingsledelse i både ministerier forvaltninger og på det helt lokale institutionsniveau. Finn Borch er meget optaget af visions- og strategiudvikling, hvor han især er opmærksom på at skabe en organisatorisk forankring for de projekter, han indgår i.

Kontakt os

Ønsker du yderligere oplysninger og en evt. drøftelse om gennemførelsen af et forløb i din kommune
eller jobcenter, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.