Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

Uddannelse Kan også rekvireres

Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering

Modulet udvikler og forbedrer bl.a. den studerendes evne til at professionalisere arbejdet med kvalitetssikring, dokumentation og evaluering med et særligt fokus på de specifikke krav, der stilles til ledelse af dette arbejde netop i pædagogiske institutioner som skoler, daginstitutioner, SFO'er, ungdomsskoler, musikskoler ol., hvor dokumentation ofte opfattes som et rent administrativt anliggende, som tager tid fra den pædagogiske opgave.

  • Baggrundsinformation

  • Rekvirer

Indhold

På modulet arbejdes med følgende temaer:

- Den samfundsmæssige baggrund for at arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering i den offentlige sektor, internationale og nationale forhold
- Kvalitetsstyring og evaluering som ledelses-, styrings- og symbolredskab
- Teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitets- og evalueringsformers udvikling
- Ledelsesroller og identiteter, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer i arbejdet med at lede kvalitetsudvikling og evaluering
- Dokumentation og evaluering som kontrol- og udviklingsredskab, internt og eksternt.
På modulet lægges der vægt på en professionalisering af arbejdet med kvalitetssikring, dokumentation og evaluering med et særligt fokus på de specifikke krav, der stilles til ledelse af dette arbejde netop i pædagogiske institutioner som skoler, daginstitutioner, SFOer, ungdomsskoler, musikskoler ol., hvor dokumentation ofte opfattes som et rent administrativt anliggende, som tager tid fra den pædagogiske opgave.

Modulet bidrager herved til

at bibringe de studerende den nyeste viden om kvalitets-, dokumentations- og evalueringsarbejde og at give dem handlekompetencer til at lede arbejdet med dette,
at styrke de studerendes evne til at begrunde og formidle deres egen praksis både opad i den kommunale organisation, udad i forhold til skolens brugere og nedad i forhold til de ansatte i skolen,
at give de studerende kendskab til en række konkrete og relevante værktøjer til kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering,
en afklaring, bevidstgørelse og kvalificering af den praksis, der er knyttet til ledelsesopgaverne i den pædagogiske institution.
at de studerende får metoder, viden og ideer til arbejdet med at tilrettelægge og analysere kvalitets-, dokumentations- og evalueringsprojekter samt til implementering og formidling af de opnåede resultater,
at give de studerende forudsætninger for at lede arbejdet med kvalitetsstyrings-, dokumentations- og evalueringsformer i institutionen og for at gøre disse til en integreret og meningsfuld del af det pædagogiske arbejde og herigennem øge kvaliteten af dokumentationen og af det pædagogiske arbejde.

Tilrettelæggelse

Modulet fokuserer i tilrettelæggelsen på to overordnede temaer:

Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i et eksternt perspektiv
- Dokumentationskrav som konsekvens af globalisering og globale tendenser
- Påvirkning fra nyere styringsrationaler
- Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering som samfundsmæssige styringspara-metre
- Evaluering som legitimering af virksomheden overfor omverdenen
- Ekstern kommunikation i relation til kvalitetsudvikling og evaluering
Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering i et internt perspektiv
- Kvalitetsstyring i balance mellem ledelse og kontrol
- Kvalitetsstyring gennem standardisering af arbejdsprocesser og output
- Ledelse af kvalitetsudvikling og evalueringsprocesser i virksomheden og dens team
- Kvalitetsudvikling og evalueringsarbejde som anledning til udvikling
- Fokusområder for kvalitetsudvikling og evaluering
- Evidensbaseret viden som grundlag for de didaktiske og pædagogiske overvejelser
- Udvikling af evalueringskulturen i institutionen
- Metoder til beskrivelse og evaluering af kvaliteten i det pædagogiske arbejde og barnets/den unges læring og udvikling
På modulet analyseres og reflekteres over sammenhænge og modsætninger mellem kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering og øvrige styringsteknologier og ledelsesrationaler i den pædagogiske institution. Udvikling af evalueringskulturen i institutionen samt nødvendige ændringer i praksis på baggrund af evalueringsresultater reflekteres og diskuteres. Desuden arbejdes der med vurdering af metoder og resultater i relation til hensigt og konstitutive virkninger på virksomhedens opgaver.

I arbejdet integreres teori og praksis, hvor gennemgang af centrale teoretiske elementer perspektiveres gennem inddragelse af de studerendes praksis. Dette sigte underbygges af modulets arbejdsformer for eksempel det tilbagevendende arbejde i en række grupper, som kan være ad-hoc etableret eller være med udgangspunkt i fastere læringsteam, der stimulerer til netværksdannelse blandt deltagerne. På denne måde gives der mulighed for udnyttelse af de studerendes samlede sum af erfaringer fra pædagogiske institutioners ledelsesrum og der skabes et bredt grundlag for den enkelte studerendes fordybelse.

Eksamensform

Mundtlig

ECTS

5

Vælg dato og sted i menuen ovenfor, hvis du vil se det specifikke program

Hent forløbet hjem i din egen kommune