Kompetencer til arbejdet med børn og unge

Vores uddannelsestilbud på børn- og ungeområdet er målrettet medarbejdere og ledere i kommunale institutioner, skoler og forvaltninger. Gennem kurser, temadage, konferencer og skræddersyet læringsforløb bistår vi kommunerne i at realisere de nationale og lokale mål om børn og unges trivsel og læring. 

Vi tilbyder sammenhængende kompetenceudvikling, der fremmer og understøtter den organisatoriske sammenhængskraft og kvalitet i dagtilbud og folkeskole, og som styrker helhedstænkning og ny pædagogisk ledelses- og forvaltningsmæssigpraksis. Du kan se alle vores kurser og uddannelser herunder. I menuen til venstre kan du læse mere om nogle af de andre områder vi arbejder med på børn og ungeområdet, herunder Børnekataloget, Myndighed med momentum og vores uddannelse i ledelse af dagtilbud på diplomniveau.

COK tilbyder kurser og uddannelser, der styrker dit fokus på tidlige og forebyggende indsatser, og som klæder dig på til at skabe gode rammer for børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har en afgørende betydning for børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Samtidig er de politiske tendenser på området, at dagtilbud skal løfte den tidligt forebyggende indsats over for udsatte børn. Derfor spiller du som pædagog eller fagperson omkring barnet en utrolig vigtig rolle for barnets udvikling og læring. 

Dag og døgnindsats Se kurser og uddannelser (22)

I COK tilbyder vi kurser og uddannelser målrettet de særlige kompetencer, der kræves for at understøtte børn og unges positive udvikling i dag- og døgnindsatser.

Det er veldokumenteret, at anbragte børn og unge kommer fra familier, der på en række områder er dårligt stillede. Familierne har problemer og udfordringer, som æder af overskuddet til børn og familieliv. For mange vil en bred og vedholdende indsats derfor være nødvendig. Vi sætter fokus på betydningen af tætte relationer, kvalitet og sammenhæng, samt brug af evidensbasede metoder og redskaber i indsatsen.

COK tilbyder i samarbejde med Center for Familiepleje kurser målrettet kompetenceudvikling af plejefamilier og familieplejekonsulenter.

Arbejdet som plejefamilie er en særlig form for pædagogisk arbejde, idet det er relationsbåret hele døgnet, involverer hele familien samt familiens netværk. Vi har derfor udviklet kurser, der giver inspiration og redskaber til de særlige udfordringer, plejefamilier møder i det daglige. På kurserne får vi teori og praksis til at møde hinanden, og vi skaber rum til at reflektere over egen praksis i samvær med andre fagfæller.  

Sagsbehandling og lovgivning Se kurser og uddannelser (27)

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Du stilles som fagprofessionel over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Metoder og indsats Se kurser og uddannelser (1)

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er