Årsberetning 2015 – nye bevægelser i de danske kommuner

Kommunerne står i dag stærkere end nogensinde. I de seneste otte år har der været fokus på nyudvikling og effektiv drift, og kommunerne har leveret en stærk styring. Overholdelse af stramme økonomiaftaler har været i fokus, og de kommunale politikere har sikret en stram rammesætning, så vi i dag oplever en kommunal velfærdsproduktion, der er mere fokuseret og målrettet end tidligere. Men der skal fortsat mere til. Der skal etableres nye måder at organisere på og nye måder at arbejde og samskabe på.

Samspillet på tværs af fag, forvaltninger, offentlige og private opgaveløsninger og ikke mindst samskabelse med brugere, borgere og pårørende er og vil komme i fokus. Begrebet ’nye velfærdsalliancer’ – nye måder at samskabe og udvikle den offentlige velfærd på – vil i højere grad blive bragt i spil fremadrettet. Og med det følger også reformer. 2015 var året, hvor reformarbejdet tog yderligere fart – også for COK. 

COK har i 2015 for alvor idriftsat sine aktiviteter i relation til folkeskolereformen med afsæt i en række betydende bevillinger fra Mærsk Fonden til kompetenceudvikling af den danske folkeskole. Dette aktivitetsområde vil også være en betydelig del af COKs samlede opgaveportefølje i årene fremover.   Også beskæftigelsesreformen har sat sit præg på året 2015 i COK. Vi har på egen hånd, sammen med KL og i samarbejde med eksterne parter udviklet, markedsført og gennemført forløb til implementering af beskæftigelsesreformen i kommunernes jobcentre for både ledere og medarbejdere. COK forventer en meget stor aktivitet og omsætning på den front i de kommende år i et tæt samspil med jobcentre, kommuner, virksomheder, borgere, A-kasser, fagforeninger og øvrige interessegrupper. Beskæftigelsesreformen repræsenterer netop et godt eksempel på nye måder at arbejde på i jobcentrene med fokus på skabelse af reelle nye jobs til ledige.

De to store længerevarende kompetencegivende uddannelsesområder for COK, Kommunom og DOL (Den Offentlige Lederuddannelse), er forsat stærkt konkurrenceudsatte i markedet, men vi har i 2015 formået at fastholde en stærk position. Disse to aktivitetsområder er forsat af afgørende betydning for COK og tegnede sig i 2015 for 47% af den samlede omsætning.  

2016-2019: Vi skaber bevægelse

Kommunernes hverdag bliver mere kompleks, og stadigt flere kommuner søger nye svar og nye veje til velfærd. I COK vil vi med afsæt i vores strategi for 2016-2019 være med til at skabe nye svar. Vi har i 2015 oprettet et akademi for samskabelse, som er vores innovative laboratorium for samskabende processer, og samskabelse vil i større eller mindre grad være en rød tråd i vores konsulentydelser til kommunerne. Den nye strategi fordrer et nyt look, og i 2016 vil COK lancere et nyt logo og en ny visuel identitet, der signalerer, at samskabelse er en del af COKs dna.   

Vi glæder os til at bidrage til at finde mere effektive og langtidsholdbarer løsninger sammen med kommuner, borgere, brugere, organisationer og mange andre.     

Med venlig hilsen  


Jan Olsen                                             Ib Oustrup
Bestyrelsesformand, KL                        Direktør, COK