Årets resultat 2015

COKs omsætning har i perioden 2011-2015 svinget mellem 110 og 130 mio. kr. i et stærkt konkurrencepræget marked, hvilket også præger udsvingene i årsresultatet.

 
COKs resultat 2015

Den stærke konkurrence har affødt en nødvendig løbende effektivisering af COKs forretningsprocesser og medarbejderantal. Trenden for medarbejderstaben over hele fem års perioden er klart et nedadgående antal medarbejdere. Ultimo 2015 blev medarbejderstaben reduceret yderligere som følge af det utilfredsstillende årsresultat for 2015. Sidstnævnte reduktion får først effekt for medarbejderstatistikken i 2016.

 
 
COK gennemsnitligt antal ansatte

Ud af den samlede omsætning i 2015 for COK på 111 mio. kr. tegner de ECTS-givende uddannelser Kommunom og DOL sig til sammen for ca. 47%. Resten af omsætningen fordeler sig på en række faglige områder og omfatter åbne forløb, rekvirerede forløb, konferencer samt konsulentbistand. Den altovervejende kundegruppe for COK er landets kommuner.

 
 
COKs omsætning fordelt på forretningsområder